Algemene Voorwaarden

Begripsomschrijving:

In deze voorwaarden wordt verstaan:

Onder voertuig: het voertuig of de andere zaak, die het onderwerp is van de huurovereenkomst;
Onder huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;
Onder verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verhuurder de huurovereenkomst sluit;
Onder schade: de vermogensschade die verhuurder direct of indirect lijdt ten gevolge van: – beschadiging of vermissing van het voertuig of van toebehoren of onderdelen daarvan.

Artikel 1: Bepaling van de huurprijs en de duur van de huur

 1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld
 2. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller. Indien de kilometerteller defect raakt, dient dat onmiddellijk te worden gemeld aan verhuurder.

Artikel 2: Overschrijding van de huurperiode
Indien het voertuig niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, periode bij verhuurder is ingeleverd, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van verhuurder, met dien verstande dat huurder tot aan dat moment een bedrag van € 50,- per dag (exclusief btw) bovenop de huursom verschuldigd wordt, waarbij een gedeelte van een dag als een dag geldt, onverminderd de gehoudenheid van huurder tot vergoeding van door verhuurder te lijden schade. Deze verhoging met € 50,- per dag geldt niet indien huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.

Artikel 3: Annulering
Annulering is kosteloos tot 30 dagen voor aanvang van de huurperiode. Indien binnen 30 dagen voor aanvang van de huurperiode wordt geannuleerd dan wordt er 25% van het huurbedrag aan annuleringskosten berekend. Indien binnen 24 uur voor aanvang van de huurperiode wordt geannuleerd dan wordt 50% van het huurbedrag aan annuleringskosten berekend. Na het verstrijken van het tijdstip van aanvang van de huurperiode kan niet meer worden geannuleerd.

Artikel 4: Betaling
De schulden van huurder zijn brengschulden. Voor aanvang van de huurperiode wordt vooruitbetaling van de huurpenningen plus betaling van een waarborgsom verlangd De waarborgsom ter zake van het eigen risico wordt niet eerder geretourneerd dan 3 weken nadat het voertuig is ingeleverd en in geval van schade niet eerder dan zodra duidelijk is dat de omvang van de schade het bedrag van het eigen risico niet overschrijdt,

 1. Verhuurder is te allen tijde, zowel bij het aangaan van de huur als bij de eventuele verlenging daarvan, gerechtigd betalingszekerheid van huurder te verlangen.
 2. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, onmiddellijk na ommekomst van de huurtermijn te geschieden
 3. Indien huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is hij daarenboven gehouden tot vergoeding van incassokosten met een minimum van € 75,- (excl. BTW).

Artikel 5: Kosten verbonden aan het gebruik van het voertuig
Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, bijv. tolgelden en de kosten voor brandstof, reiniging en parkeren voor rekening van huurder.

Artikel 6: Gebruik van het voertuig

 1. Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Het voertuig dient –als deze niet gebruikt wordt- ten alle tijde aard- en nagelvast te worden gezet, of aan een volumineus object zoals een lantaarnpaal of een andere motor. Voor motorfietsen met een motorvermogen van meer dan 73 kW (99 pk) geldt tevens de nachtclausule: tussen 24:00 en 6:00 uur dient de motorfiets binnen in een goed afgesloten ruimte op slot gestald te worden.
 2. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen.
 3. Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet voldoet aan de eisen zoals in dit huurcontract aangegeven. Motorfietsen met een motorvermogen van meer dan 100 kW (136 pk) mogen alleen bestuurd worden door personen vanaf een leeftijd van 24 jaar.
 4. Indien het voertuig uit de macht van huurder geraakt, dient hij verhuurder daarvan terstond in kennis te stellen.
 5. Het is huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken voor rijles of met het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden.
 6. Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van de Europese Unie te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder.
 7. Huurder dient alle vloeistoffen, de bandenspanning en de speling van de eventuele aandrijfketting op het vereiste niveau te (laten) houden en dient het voertuig overeenkomstig het serviceschema van het voertuig en conform het bepaalde bij het tweede lid van artikel 9 voor onderhoud aan te bieden.
 8. Huurder dient voor het voertuig geschikte brandstof te tanken.
 9. In geval van schade of gebrek aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van het gebrek, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
 10. In geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is huurder verplicht verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en de instructies van verhuurder op te volgen;

Artikel 7: Aansprakelijkheid van de huurder voor schade.

 1. Huurder is aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van het voertuig.
 2. De aansprakelijkheid van huurder voor schade aan het voertuig, uitgezonderd in geval van diefstal of vermissing, per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met de Wegenverkeerswet (WVW) of het Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels (RVV). OF de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 6
 3. Het eigen risico bij diefstal / vermissing bedraagt te allen tijde € 750,00 voor alle voertuigen. Bij diefstal of vermissing dient u de sleutel van het voertuig te kunnen overleggen, anders wordt de vervangingswaarde van het voertuig in rekening gebracht.
 4. In geval van diefstal van het voertuig dient de huurder onmiddellijk na constatering van de diefstal de verhuurder telefonisch, ofwel buiten openingstijden per e-mail op de hoogte te brengen van de diefstal. Daarna dient de huurder zo spoedig mogelijk aangifte te doen bij de plaatselijke politie.
 5. Indien niet is voldaan aan de voorwaarden uit dit artikel blijft de huurder volledig aansprakelijk voor eventuele schades, ook wanneer het voertuig na diefstal of vermissing wordt teruggevonden. Deze kosten vallen buiten de verzekering c.q. het eigen risico.
 6. Indien krachtens een door verhuurder al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan verhuurder of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder onverlet.
 7. In geval van schade zijn de kosten van repatriëring van het voertuig voor rekening van huurder.
 8. In geval van schade aan kleding, helmen en overige gehuurde artikelen zoals navigatiesysteem, tanktas en koffers zijn de reparatie- of vervangingskosten voor rekening van de huurder.

Artikel 8: Reparaties en onderhoudsbeurten

 1. De kosten van reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten die tijdens de huurperiode noodzakelijk worden, komen voor rekening van verhuurder,
 2. Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dienen in het bedrijf van verhuurder te worden uitgevoerd. Indien dat redelijkerwijze niet mogelijk is, dienen de werkzaamheden te worden verricht door een garagebedrijf dat behoort tot het dealernet van de importeur van het betreffende merk. Huurder dient alsdan vooraf om een prijsopgave te verzoeken. Indien de kosten van reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten een bedrag van € 100,- (excl. BTW) niet overschrijden, kunnen de werkzaamheden zonder voorafgaande toestemming van verhuurder worden uitgevoerd. De kosten van de door de huurder aldus betaalde reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten worden door verhuurder tegen overlegging van een gespecificeerde nota en een deugdelijk bewijs van betaling vergoed. Indien de kosten van reparatie en vervanging het bedrag van € 100,- (excl. BTW) overschrijden, dient huurder aan verhuurder toestemming te vragen, bij gebreke waarvan deze kosten voor rekening van huurder zijn.

Artikel 9: Technische gebreken aan het voertuig.

 1. Indien verder rijden met het voertuig onmogelijk is ten gevolge van een defect aan het voertuig dat reeds (in aanleg) bij aanvang van de huur aanwezig was, heeft huurder recht op vervangend vervoer volgens de bij verhuurder geldende regeling. Indien verder rijden onmogelijk is ten gevolge van enige andere oorzaak, heeft huurder geen recht op vervangend vervoer. Verhuurder is niet aansprakelijk voor andere gevolgen van de onmogelijkheid om verder te rijden.
 2. Voor de gevolgen van beschadiging van met het voertuig vervoerde zaken, hoe dan ook ontstaan, is verhuurder nimmer aansprakelijk.

Artikel 10: Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen.
Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was. Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum van € 25,- (excl. BTW).

Artikel 11: Aansprakelijkheid van de huurder voor gedragingen of nalatigheden van anderen.
Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagier en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.

Artikel 12: Verwerking van persoonsgegevens van de huurder
De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Gehuurde voertuigen kunnen zijn voorzien van voertuigvolgsystemen. Verhuurder zal de door deze systemen gegenereerde data uitsluitend gebruiken om gestolen, vermiste of te laat ingeleverde voertuigen op te sporen. Huurder geeft hiervoor expliciet toestemming.

Artikel 13: Toepasselijk recht
De huurovereenkomst wordt te allen tijde beheerst door Nederlands recht.

Artikel 14: Aanvullende voorwaarden
Eventuele (te) vervangen beschadigde onderdelen blijven eigendom van de verhuurder. Indien het schadebedrag hoger uitvalt dan de resterende borgsom dient het verschil per omgaande te worden voldaan, tot een maximum van het overeengekomen eigen risico. Indien een van overheidswege opgelegde sanctie + berekende incassokosten hoger is dan de ingehouden borg, wordt het resterend bedrag binnen de door verhuurder opgelegde termijn door huurder aan verhuurder betaald.

Artikel 15: Kosten bij:

Lekke band of overmatige bandenslijtage: vervangings- cq reparatiekosten, aangevuld met eventuele transport- en verzendkosten zijn voor huurder
Niet vol getankt inleveren van het voertuig: € 25,00 plus de brandstofkosten.
Te laat inleveren: € 35,- per uur.
Bij constatering van een z.g. burnout wordt minimaal € 500,- gerekend, plus eventuele reparatiekosten.